suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

TODAY
8
TOTAL
42381

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อยเป็นสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2526  สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาลปีที่สาม โรงเรียนมีความมุ่งหมายที่จะอบรม  สั่งสอนเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นโอกาสทองของชีวิต ให้ได้รับการศึกษาในแนวทางและวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  เพื่อให้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงของชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้า  ต่อไปในอนาคต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความสุข และทำให้สังคมเป็นสุขในยุคสมัยของตน ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า

"การศึกษาระดับอนุบาลเป็นรากฐานของชีวิต"

การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นกระบวนการต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เกิดไปจนถึงสิ้นสุดของชีวิต นักการศึกษาและนักจิตวิทยาพัฒนาการยอมรับว่าการศึกษาของเด็กในเยาว์วัยเป็นรากฐานแห่งการดำรงชีวิตในอนาคต หากพื้นฐานการศึกษาในระดับอนุบาลของเด็กเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม ก็ย่อมคาดหมายถึงผลที่ดีอันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า

 

การพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น

ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากที่จะทำได้”